Untitled Documentข้อมูลทั่วไป

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจของโลก
มาช้านาน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ
ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์อีกทั้งความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะ
และวัฒนธรรมรัสเซียนั้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะสร้างหรือเสริมความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับรัสเซียทั้งสิ้น แต่เนื่องจากรัสเซียเพิ่งจะเปิดตนเองให้โลกภายนอกได้รู้จัก ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ขาดความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้นั้นเป็นไปโดยไม่ราบรื่นนัก

อนึ่ง แม้ประเทศไทยกับประเทศรัสเซียจะมีความสัมพันธ์อันดีมา กว่า 100 ปี แล้วก็ตาม แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพจึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลถึงแม้ว่าโอกาสได้เปิดกว้างเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน