Untitled Documentทำไมควรเรียนโครงการรัสเซียศึกษา

 1. เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่แต่ละประเทศ
  จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทต่อโลกมากอย่างประเทศรัสเซีย
  แต่ชาวไทยยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับประเทศนี้ ซึ่งมีผลต่อการขยายความสัมพันธ์
  และการพึ่งพาอาศัยกันในด้านต่างๆ อันจะเป็นการช่วยสร้างความเจริญ
  และความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 2. นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในลักษณะสหวิทยาการ
  ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ทำให้เป็นคนที่มีความรอบรู้
  มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้
 3. นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษารัสเซีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
  จนถึงระดับสูง กับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบกลุ่มย่อย
  ซึ่งเน้นประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการนำไปใช้จริงในการสื่อสาร
  และการทำงานร่วมกับชาวรัสเซียหรือชาวประเทศเครือรัฐอิสระอีก 11 ประเทศ
 4. นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ต่อเนื่องจากความรู้
  ที่ได้เรียนในโรงเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบกลุ่มย่อย
  ซึ่งเน้นประสิทธิภาพของการเรียนและการสอนและนำไปใช้ในการทำงาน
 5. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ
  องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภูมิภาคหรือนานาชาติ หรือหน่วยงานของเอกชน
  ที่ประกอบธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ และยังสามารถสร้างงานของตนเอง
  หรือศึกษาต่อในระดับสูง
 6. เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัย ทั้งนี้ประเทศไทยโดยคณะศิลปศาสตร์
  มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอน
  สาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรี ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น ต่างเห็นความสำคัญ
  และจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้มาช้านานแล้ว