Untitled Documentเดือนธันวาคม 2555

12 ธันวาคม 2555

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " เทศกาลศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย และภาษารัสเซีย : เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 115 ปี " โดยมีการแสดงที่น่าสนใจ จากวิทยากรชาวรัสเซีย นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสถานทูตรัสเซีย อาทิ การอ่านบทกวีรัสเซีย การขับร้องเพลงพื้นเมืองและการเต้นระบำรัสเซีย

ดูภาพทั้งหมด

 


เดือนสิงหาคม 2555

22 สิงหาคม 2555

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง "เล่าประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซียที่ประเทศรัสเซียของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา และการศึกษาในระดับปริญญาตรีและชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศรัสเซีย" โดยผู้มีประสบการณ์ในการไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย อาทิ - นางสาวศิริรัตน์ คงสิริพิพัฒน์ นักศึกษาทุนรัฐบาลไทย จบปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีรัสเซีย เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบันภาษาปุชกิน ประเทศรัสเซียมาร่วมบรรยายประสบการณ์การเรียนและชีวิตนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย เป็นระยะเวลา 6 ปี อีกทั้งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3และ4 มาบรรยายประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซียที่สถาบันภาษาปุชกิน และมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย มาร่วมบรรยายให้นักศึกษารุ่นน้องและผู้สนใจได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภาษารัสเซีย เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ห้อง SC 4036

ดูภาพทั้งหมด

 

8 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง "115 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียความก้าวหน้าทางด้านการทูตและการค้า" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียทางด้านการทูต คุณวัฒนะ คุ้นวงศ์ และผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซียทางด้านการค้า คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย มาร่วมเป็นวิทยากร ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ sc 3049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดูภาพทั้งหมด

 


เดือนกรกฎาคม 2555

27 กรกฎาคม 2555

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " ผลงานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา" โดยวิทยากรที่มาร่วมบรรยาย ได้แก่ บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2551 มานำเสนอผลงานภาคนิพนธ์ของตนและถ่ายทอดประสบการณ์การทำภาคนิพนธ์ ให้นักศึกษารุ่นน้องได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไปในการค้นคว้าและจัดทำภาคนิพนธ์อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับประเทศรัสเซียโดยมีหัวข้อภาคนิพนธ์ ดังนี้

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านปัจจัย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิวัติรัสเซียและการปฏิวัติฝรั่งเศส " โดย นางสาวณัฏฐิยา หอมหวล

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " ความสัมพันธ์ด้านพลังงานน้ำมันระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2010 " โดย นายธาริต วิพุฑฒิกุลวาทย์

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " โอกาสและอุปสรรคในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียของธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีโรงแรมใบหยกสกาย " โดย นางสาวสกุนตลา รัตนศรีอำไพพงศ์

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " เปรียบเทียบโครงสร้างและบทบาทระหว่างหน่วยเคจีบี (KGB) และซีไอเอ (CIA) ในช่วงสงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991" โดย นายภัทริน เพ็ญศิริ

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาปี 2551 ต่อการเรียนการสอนของโครงการรัสเซียศึกษา " โดย นายปริพัฒน์ จำปาถิ่น

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " การศึกษาความสำคัญของเศรษฐกิจและพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์รัสเซีย ปี ค.ศ 1997-2010 " โดย นางสาวธีรารัตน์ ปิยะกุลวรวฒน์

ดูภาพทั้งหมด

 

25 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน Russian Cheer Up 2012 ณ อาคารบรรยายรวม (บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยรวมถึงบทเพลงอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกชั้นปีเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกด้วย

ดูภาพทั้งหมด

 

18 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานและการประกอบวิชาชีพโดยโครงการรัสเซียศึกษา " โดยเชิญผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆมาร่วมบรรยายได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาฝึกงาน

ที่บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ที่สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
นอกจากนี้ยังพบกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษาที่ได้ประกอบวิชาชีพในหลากหลายสาขามาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน

ดูภาพทั้งหมด

 เดือนมิถุนายน 2555

8 มิถุนายน 2555

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ. ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการโครงการ ผศ. วิรังรอง บุญนุช และอาจารย์ประจำโครงการ อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ได้เข้าร่วมงาน

The Day of Russia 2012
1150th Anniversary of The Russian Statehood
115th Anniversary of The Establishment of Russian-Thai diplomatic Relations

ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ดูภาพทั้งหมด

 เดือนพฤษภาคม 2555

3 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง " รัสเซียศึกษามุ่งสู่ความมั่นคงในชีวิต " เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ. โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 เดือนมีนาคม 2555

29 มีนาคม 2555

เลขานุการตรีสถานฑูตรัสเซียได้มาบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลรัสเซีย ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 3030

 เดือนกุมภาพันธ์ 2555

26 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานAll About Russian Studies ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา07.00-16.00 น.ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

21 กุมภาพันธ์ 2555

สัมมนาเกี่ยวกับภาคนิพนธ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อารเรียนรวมสังคมศาสาตร์ SC 4036

 

นางสาววนัญรัชต์ หล่อสุขนิธิภัค (ชื่อ-สกุลเดิม ธัชวรรณ หล่อสุภาพดี) และนายปริตต์ อรุณโอษฐ์ นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับอุดมศึกษา ASEAN Contest 2011ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

การแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน 132 ทีม รวมจำนวนทั้งสิ้น 264 คน โดยนางสาววนัญรัชต์ หล่อสุขนิธิภัค (ชื่อ-สกุลเดิม ชัชวรรณ หล่อสุภาพดี) และนายปริตต์ อรุณโอษฐ์ สามารถผ่านการสอบคัดเลือก 20 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบสองเป็นลำดับที่ 12 และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้ายในการตอบคำถามจากคณะกรรมการ

ทางโครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความพยายามและความสำเร็จดังกล่าวที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้

 

13 กุมภาพันธ์ 2555

แนะแนว นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดอยุธยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดอยุธยา