Untitled Documentเดือนธันวาคม 2556

18 ธันวาคม 2556

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อนำรายได้ทั้งหมดร่วมบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้รายได้จากการบริจาคและการจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 11,750 บาท


เดือนพฤศจิกายน 2556

20 พฤศจิกายน 2556

 

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการการแข่งขันต่อจิ๊กซอว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโครงการรัสเซียศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ระหว่างนักศึกษาของโครงการฯ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 3005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


18 พฤศจิกายน 2556

 

งานทำบุญครบรอบ10 ปี โครงการรัสเซียศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานทำบุญครบรอบ 10 ปี ในการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัสเซียศึกษา จึงได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โครงการฯ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอันได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


13-14 พฤศจิกายน 2556

 

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดงาน TU Open House 2013 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนักศึกษาโครงการัรสเซียศึกษา ได้ไปตั้งบู๊ทร่วมงาน แนะแนวนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์อีกด้วย


เดือนตุลาคม 2556

29 ตุลาคม 2556

 

อธิการบดีของ Linguistics University of Nizhny Novgorod เยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 Professor Boris Zhigalev อธิการบดีของ Linguistics University of Nizhny Novgorod สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อลงนามในข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Linguistics University of Nizhny Novgorod ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ทั้งนี้ Prof. Boris Zhigalev ได้เยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษา และหารือกับคณาจารย์โครงการรัสเซียศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในอนาคตด้วย


18 ตุลาคม 2556

 

โครงการรัสเซียศึกษา นำโดยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาได้เข้าพบคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เพื่อเจรจากรอบความตกลงในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับด้านการศึกษา โครงการบริการสังคม และการฝึกงานของนักศึกษาในเขตเมืองพัทยา โดยมีคุณภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะโครงการรัสเซียศึกษาอย่างอบอุ่น


18-20 ตุลาคม 2556

 

โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ "จากห้องเรียนสู่สังคม" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยการเดินทางไปสอนภาษารัสเซียที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการที่พัทยา บริเวณหาดวงศ์อมาตย์-นาเกลือ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และเขาพระตำหนัก ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556


เดือนกันยายน 2556

18 กันยายน 2556

 

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ อาคารบรรยายเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC4039 สัมมนา เรื่อง "What's new in Russia?" โดยคุณอรทัย ภูบุญลาภ นักการทูตชำนาญการ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ


เดือนสิงหาคม 2556

29 สิงหาคม 2556

 

โครงการรัสเซียศึกษาไปประชาสัมพันธ์โครงการฯในงานแนะแนวสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พศ.2556


19 สิงหาคม 2556

 

โครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 3049 โดยนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวดังรายชื่อต่อไปนี้

นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี
นายชิดพงษ์ พูนเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - GPA 3.71
นางสาวนฤมล สุรเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - GPA 3.90
นางสาวนฤมล สุรเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - GPA 3.90
นางสาวเพชรดา วัชราวุธพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - GPA 3.85

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์
นางสาวปนัดดา จารุเลิศพงษ์

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา
นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ
นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ
นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ
นายกรภพ วงศ์ธนะสารกุล
นางสาวญาณีนุช โภชนะคง
นายธนโชติ โรจน์กนก
นายโสภณ เชื้อสาย
นายมฆวัน อัจฉริยผดุง


7 สิงหาคม 2556

 

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ อาคารบรรยายเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC4043 โครงการรัสเซียศึกษา โดยจัดสัมมนาการนำเสนอภาคนิพนธ์ของนักศึกษา เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคตะวันออกกลางในมิติการเมืองระหว่างประเทศช่วงศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มในอนาคต  โดย นายปริตต์ อรุณโอษฐ์ และ การศึกษาพิเศษในประเทศรัสเซีย โดย นางสาวขวัญหทัย พลการ
เดือนกรกฎาคม 2556

17 กรกฎาคม 2556

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ ห้องบรรยาย SC4043 ในหัวข้อ ประสบการณ์การเรียน 1 ปี 8 เดือน และ 3 เดือน ที่ประเทศรัสเซีย โดยมีวิทยากรดังนี้
- ประสบการณ์ การเรียน 1 ปี ที่ประเทศรัสเซีย
เสนอ โดย นางสาวนวภัทร สมกำเนิด
นางสาวธัชพรรณ วันวัฒนมงคล

- ประสบการณ์ การเรียน 8 เดือนที่ประเทศรัสเซีย
เสนอ โดย นายกนต์ธร อภินันทนพงศ์ นายนิธิ รัตนวิชา
นางสาววริษฐา ธานีรัตน์
นางสาวชนัญญา จรรยาสวัสดิ์
นางสาวปวีณา สุวรรณทรัพย์
นางสาวบุญญารัตน์ สุขเกิด
นางสาวนาตยา มาบุญ
นางสาวสุลาวัลย์ ดีแท้

- ประสบการณ์ การเรียน 3 เดือนที่ประเทศรัสเซีย
เสนอ โดย นางสาวธีร์จุฑา หาญวัฒนะชัย
นางสาวมุกระวี รัตนวงษ์
นางสาวปพิชญา เบี้ยไคล
นางสาวเพชรไพลิน สุวรรณดารา
นายวันชัย สหสกุลวงศ์
นายชยาศิส วุฒิศิลป์
นางสาวธัญวรัตม์ คุ้มเกียรติ
นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร
นางสาวอมรรัตน์ สงวนใจ
นายกิตตินท วรวุฒิเวคิน
นายอธิยุต ไพศาลนันท์
นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น


10 กรกฎาคม 2556

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ ห้องบรรยาย SC4043 ในหัวข้อดังนี้

- ภาคนิพนธ์เรื่อง : วิเคราะห์การใช้ BROKEN RUSSIAN ของผู้ประกอบการอาชีพด้านบริการในเขตพัทยาเหนือในบริเวณหาดวงศ์อมาตย์-นาเกลือในแง่ไวยากรณ์ เสนอโดย นางสาวอภิชญา แรงกล้า

- ภาคนิพนธ์เรื่อง : วิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบของการลดลงของประชากรรัสเซียที่ส่งผลต่อความมั่นคงในอนาคต:กรณีศึกษาผลกระทบที่มีต่อความมั่นคงทางวัฒนธรรมในช่วงปี คศ.1991-2012 เสนอโดย นายธนดล วิจารณ์กุล

- ภาคนิพนธ์เรื่อง : การศึกษาพัฒนาการของธนาคารเพื่อการออมทรัพย์ Sberbank ในยุคเปลี่ยนผ่านจากสหภาพโซเวียตเป็นสหพันธรัฐรัสเซีย เสนอโดย นางสาวภัทรา หุตะแพทย์


10 กรกฎาคม 2556

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดกิจกรรม Russian Cheer Up 2013 ณ อาคารบรรยายรวม (บร. 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยรวมถึงบทเพลงอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกชั้นปีเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่คณะ


3 กรกฎาคม 2556

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ ห้องบรรยาย SC4043 ในหัวข้อ ประสบการณ์การฝึกงานในภาคฤดูร้อน โดยมีวิทยากรดังนี้

- การฝึกงานที่โรงแรม Rayavadee จ.กระบี่
เสนอโดย นายเจตษฎา พรขุนทด, นางสาวลลิตา รวดเร็ว และนางสาววราภรณ์ บริสุทธิ์

- การฝึกงานที่ King Power พัทยา
เสนอโดย นายศุภกร จันทรมณี, นางสาววรสุดา คำเป็ก และนางสาวจตุพรรณ แสงสุข

- การฝึกงานที่บริษัท PANORAMA WORLD WIDE
เสนอโดย นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ

- การฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอโดย นางสาวปภัสรา อินหว่าง
นางสาวอมรา ศรีงาม
นางสาวชฎาพรรณ ไชยสม

- การฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์

เสนอโดย นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล

- การฝึกงานที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เสนอโดย นางสาวภัทรา เกษศิระ

- การฝึกงานที่บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เท็นเม้น จำกัด
เสนอโดย นายจิระวัฒน์ เอ่งฉ้วน

- การฝึกงานที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หอบังคับวิทยุการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เสนอโดย นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ
เดือนมิถุนายน 2556

26 มิถุนายน 2556

 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีโครงการรัสเซียศึกษา โดยจัดสัมมนาการนำเสนอภาคนิพนธ์ของนักศึกษา เรื่อง

อิทธิพลจากระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตในช่วง ปี ค.ศ. 1964-1982 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองในโปแลนด์ โดย นางสาวปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย และ ปัจจัยภายในประเทศด้านการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซียที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นในส่วนของเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการแก้ไขปัญหาความยากจน ในกรอบการประชุม RIO+20 โดย นางสาวชลริธร บุญประสพ


21 มิถุนายน 2556

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โครงการรัสเซียศึกษาไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำโครงการฯ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน คือ

นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ
นายจิระวัฒน์ เอ่งฉ้วน
นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น
นายชยาศิส วุฒิศิลป์
เดือนพฤษภาคม 2556

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน Russian First Date หรือ งาน แรกพบรัสเซียศึกษา

เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของโครงการรัสเซียศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำให้นักศึกษาใหม่รู้จักคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา การเรียนการสอนในสาขาวิชาของตน และรู้จักคณะและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพบกันครั้งแรกของรุ่นน้อง รุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรของรัสเซียศึกษาซึ่งในอนาคตนักศึกษาต้องใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้


12 - 19 พฤษภาคม 2556

 

เมื่อวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2556 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และคณะ อันประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล รุจิวิชชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
นายมนตรี ฐิรโฆไท ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร.ปารียา ณ นคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กรรมการศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
รองศาสตราจารย์ ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา
อาจารย์วิชนี ศรีสนิท กรรมการและอาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา และ
อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กรรมการและอาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา
ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศรัสเซีย อันได้แก่ มหาวิทยาลัย St. Petersburg State University เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิทยาลัย Ural Federal University เมือง เยคาเตรินเบิร์ก มหาวิทยาลัย Moscow State University และสถาบัน Asian and African Studies กรุงมอสโก
เพื่อลงนาม MOU และหารือข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างกัน นอกจากนี้ คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณนิตยา เจษฎาฉัตร อุปทูตไทยประจำกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เดือนมีนาคม 2556

18 มีนาคม 2556

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ห้อง ศศ.รส. 211 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาควิชาภาษาอังกฤษ โครงการ BEC และโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง SWOT

SWOT ถือเป็นหัวใจสำคัญขั้นแรกของการวางแผนดำเนินงานเพราะทำให้เรามองเห็นทั้งภาพรวม รับทราบจุดแข็งขององค์กร จุดอ่อนที่คุณควรต้องแก้ไขปรับปรุง ข้อดีข้อเสีย ต่างๆ ตลอดจนเข้าถึงและทราบโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานอีกด้วย ทำให้ในการกำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินงาน เป็นไปได้อย่างเหมาะสม


15 มีนาคม 2556

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240

โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และทราบแนวทางการปฏิบัติตน ปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังแนะแนวทางการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว


8 มีนาคม 2556

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดอบรมเรื่องการเตรียมตัวไปศึกษาภาษารัสเซีย เป็นเวลา 3 เดือนที่ประเทศรัสเซียให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาภาษารัสเซียที่สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา แอส ปุชกิน กรุงมอสโก และที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์พันธ์จันทร์สุกรี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน และอาจารย์วิชนี ศรีสนิท ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการใช้ชีวิตในประเทศรัสเซีย นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้เคยไปศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว เมื่อภาคฤดูร้อนปีที่แล้ว มาช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่รุ่นน้อง

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2556

20 กุมภาพันธ์ 2556

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 โครงการรัสเซียศึกษาได้เชิญชวนประชาคมชาวรัสเซียศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังแถลงนโยบายของผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาคนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุช และคณะกรรมการของโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง "ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 รัสเซียศึกษา" เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้ง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการฯในอนาคต

นอกจากนี้ตัวแทนคณะบริหารชุดใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ได้มาพูดคุยกับนักศึกษา เพื่อชี้แจงถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และอนาคตของโครงการรัสเซียศึกษา

 


เดือนมกราคม 2556

30 มกราคม 2556

เมื่วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการ Dean's List ประเภทนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจัดขึ้นเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา โครงการรัสเซียศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากผลการเรียนดีเด่น 5 อันดับแรกของแต่ละชั้นปี (ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4) ทั้งนี้โดยการพิจารณาผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ภาค 1 ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด ซึ่งได้พิจารณามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

19 มกราคม 2556

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556
ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย