Untitled Documentเดือนธันวาคม 2559

1 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปเเนะเเนวหลักสูตรและประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ แก่นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้กล่าวทักทายนักเรียนเเละเเนะนำโครงการ ฯ...

 


เดือนพฤศจิกายน 2559

2, 9, 16 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 2, 9 ,16 พฤศจิกายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการอบรม การจัดการทางบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote ให้แก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้น ปีที่4 ที่ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

30 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ณ ห้อง 240B คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย...

 

29 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ย 2559 อาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมิตรภาพระหว่างประชาชนแห่งประเทศรัสเซีย (People's Friendship University of Russia) ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล...

 

23-24 พฤศจิกายน 2559

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วม งานธรรมศาสตร์วิชาการ Open House 2016 ซึ่งเป็นงานที่แนะนำให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักกับคณะ และสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย...

 


เดือนตุลาคม 2559

24-27 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2559 รัฐบาลกัมพูชาร่วมกับศูนย์อาเซียน ประจำสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรุงมอสโก ได้จัดการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน – รัสเซีย ครั้งที่ 4 (4th ASEAN – Russia Youth Summit) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ...

 


เดือนกันยายน 2559

19 กันยายน 2559

โครงการรัสเซียศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ,รางวัลเรียนดี, รางวัลกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง ให้เข้าร่วมพิธีมอบทุน ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. SC4044 มธ.ศูนย์รังสิต

 


เดือนสิงหาคม 2559

31 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดสัมมนาชื่อ " โครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาที่ Ural Federal University ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 " ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้อง ศศ.รส.240 B ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศส พงษ์หิรัญและท่านอาจารย์กรรมการโครงการ ฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษา และท่านผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย อีกทั้งบัณฑิต และศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาตรีร่วมถึงนักศึกษาปัจจุบันที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศรัสเซียมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการไปศึกษาที่ประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่รุ่นน้องที่กำลังจะเดินทางไปในกันยายนนี้ เป็นเวลา 10 เดือน

 

24 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 24 ส.ค 2559 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ V. Tchastnyk และอาจารย์ A.Sumin รองผู้อำนวยการสถาบัน Russian Language and Culture แห่งมหาวิทยาลัยมอสโกแห่งรัฐ โดยทั้งสองท่านได้มาบรรยายเกี่ยวกับสถาบันและการเรียนการสอนให้นักศึกษาฟังในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้บรรยายให้อาจารย์ประจำโครงการทราบเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซียให้แก่ชาวต่างชาติในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำตำราและสื่อการสอนที่ทันสมัยมาให้โครงการ หลังสิ้นสุดการบรรยายทางโครงการรัสเซียศึกษาได้พาอาจารย์ทั้งสองท่านไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา

 

สิงหาคม 2559

โครงการ Russian First Date หรือ วันแรกพบรัสเซียศึกษา และงานปฐมนิเทศรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มาร่วมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 และยังได้เกียรติจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์.ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งคณะกรรมการโครงการ ฯ และเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งรายละเอียดพร้อมให้คำแนะนำการเรียน หลักสูตร และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 


เดือนกรกฎาคม 2559

7 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ได้ไปประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรการเรียนของโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จ.ปทุมธานี

 


เดือนมิถุนายน 2559

24 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-อาเซียน ภายหลังการประชุมสุดยอด" ให้กับประชาคมข่าวกรอง ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 

9 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย ณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของโครงการรัสเซียศึกษาได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสวันชาติแห่งสหพันธรัฐรัสเซียด้วยการแสดงความสามารถในการเต้นระบำพื้น เมืองรัสเซีย โครงการรัสเซียศึกษาจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัดเต้นระบำพื้นเมืองรัสเซียทุกภาค การศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยการ ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ นักศึกษาที่ช่วยแปลข่าวในเฟซบุ๊กของสถานทูตรัสเซียจากภาษารัสเซียเป็นภาษา ไทยยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันชาติรัสเซียอีกด้วย

 


เดือนเมษายน 2559

30 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 30 เมษายน โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ "เส้นทางปิคนิคของซาเรวิชนิโคลัย" ณ พระราชวังบางปะอินและเพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซีย เริ่มต้นเมื่อซาเรวิชนิโคลัย มงกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซีย...

 

16-20 เมษายน 2559

ในระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2559 อาจารย์ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการโครงการ ฯ และคุณรชยา ดลลัชนัย ผู้จัดการโครงการ ฯ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมในงานพิธีเปิดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมไทย...

 

23 เมษายน 2559

เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาของโครงการฯที่กำลังศึกษาวิชา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วังปารุสกวันประกอบด้วย 2 ตำหนัก คือ...

 

2 เมษายน 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษา พร้อมคณาจารย์จากโครงการรัสเซียศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้เดินทางไปยังจังหวัดนครนายก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายภาษารัสเซีย ครั้งที่ 1 “Inspired & Fun Russian Camp #1” โครงการค่ายดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษารัสเซีย...

 


เดือนมีนาคม 2559

31 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้นำรายได้ทั้งหมด 8,700 บาท ที่ได้จากจัดงาน "ชอป แชร์ ชิล" ครั้งที่ 3 งานจำหน่ายสินค้ามือสองคุณภาพดี ราคาประหยัด ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้นำไปบริจาคมอบให้ทางสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้าน กึ่งวิถี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

24 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้จัดกิจกรรมการการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซียผ่านการทำอาหารและจัดโต๊ะรัสเซีย หรือ Cooking class ภายใต้ธีม "Summer in the park" ในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มาร่วมชิมอาหารฝีมือนักศึกษาและให้กำลังใจแก่นักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องคอมมอลรูม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1

 

21 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2558 นี้ ทั้งนี้้ได้รับเกียรติจากคุณชญตร์ มุกดาหาร ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษา มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " จากมหาวิทยาลัยสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร " ภาพในงานยังมีการแสดงโชว์เต้นระบำจากนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา โดยการฝึกสอนจากอาจารย์แคทเธอริน บุญหนุน และมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตโดยท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ และท่านอาจารย์กรรมการโครงการรัสเซียศึกษาทุกท่าน และคุณชญตร์ มุกดาหาร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

 

16 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Charity ชอป แชร์ ชิลล์ ขายของมือสองเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 รายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองรวมทั้งเงินบริจาคในครั้งนี้ โครงการรัสเซียศึกษา จะนำไปมอบให้แก่ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

2 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา และจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการรัสเซียศึกษาได้แก่ คุณชญตร์ มุกดาหาร ทั้งนี้ ท่านคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล และท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบโล่ให้แก่คุณชญตร์ มุกดาหารอีกด้วย

 


เดือนกุมภาพันธ์ 2559

20 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารบรรยายรวม บร1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ ค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 8 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเเนะนำโครงการ และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรตจากท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มาร่วมกิจกรรมค่ายAll About Russian Studies ครั้งที่ 8 ด้วยความอบอุ่นอีกด้วยค่ะ

 

1 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “ Situation in Asia –Pacific Region and Russian Foreign Policy ” โดย ดร.Yuri Raikov อาจารย์ประจำสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องบรรยาย SC 2051