Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานและการประกอบวิชาชีพโดยโครงการรัสเซียศึกษา " โดยเชิญผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆมาร่วมบรรยายได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาฝึกงาน

ที่บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ที่สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

นอกจากนี้ยังพบกับบัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษาที่ได้ประกอบวิชาชีพในหลากหลายสาขามาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน


นางสาวภัทรา หุตะแพทย์ นักศึกษาปี 4 บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานที่บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)


นางสาวชุติกาญจน์ สุขสวัสดิ์ นักศึกษา ปี4 บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานที่สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย


นายดนุพล เฉลยสุข นักศึกษาปี 4 บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


นายวรุจ ท่าวัง บัณฑิตบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)


นางสาวจินดานันท์ บำรุงจิตร บัณฑิต บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


นางสาวเสมอใจ ไชยพลบาลและคุณอรกัญญา แพสถิตถาวร บัณฑิตบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ Nordwind Airlines


นายมารุต สิริวุฒิเมธาบัณฑิตบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ Phuket International Hospital


อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทุกท่านที่มาร่วมบรรยาย


อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทุกท่านที่มาร่วมบรรยาย


อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทุกท่านที่มาร่วมบรรยาย