Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " ผลงานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา" โดยวิทยากรที่มาร่วมบรรยาย ได้แก่ บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2551 มานำเสนอผลงานภาคนิพนธ์ของตนและถ่ายทอดประสบการณ์การทำภาคนิพนธ์ ให้นักศึกษารุ่นน้องได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไปในการค้นคว้าและจัดทำภาคนิพนธ์อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับประเทศรัสเซียโดยมีหัวข้อภาคนิพนธ์ ดังนี้

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านปัจจัย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิวัติรัสเซียและการปฏิวัติฝรั่งเศส " โดย นางสาวณัฏฐิยา หอมหวล

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " ความสัมพันธ์ด้านพลังงานน้ำมันระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2010 " โดย นายธาริต วิพุฑฒิกุลวาทย์

• ภาคนิพนธ์เรื่อง " โอกาสและอุปสรรคในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียของธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีโรงแรมใบหยกสกาย " โดย นางสาวสกุนตลา รัตนศรีอำไพพงศ์

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " เปรียบเทียบโครงสร้างและบทบาทระหว่างหน่วยเคจีบี (KGB) และซีไอเอ (CIA) ในช่วงสงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991" โดย นายภัทริน เพ็ญศิริ

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาปี 2551 ต่อการเรียนการสอนของโครงการรัสเซียศึกษา " โดย นายปริพัฒน์ จำปาถิ่น

• ภาคนิพนธ์ เรื่อง " การศึกษาความสำคัญของเศรษฐกิจและพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์รัสเซีย ปี ค.ศ 1997-2010 " โดย นางสาวธีรารัตน์ ปิยะกุลวรวฒน์


รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาและอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ต้อนรับวิทยากรในงานสัมมนาผลงานภาคนิพนธ์ของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมสัมคมศาสตร์ ห้อง SC 4035


พิธีกรผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนา นายดนุพล เฉลยสุขและนางสาวปัญชลี ชุณหอังกูรเวส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษา


ภาพบรรยายกาศการบรยายของวิทยากรทั้ง 6 ท่าน


นางสาวณัฏฐิยา หอมหวน บรรยายหัวข้อ เรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านปัจจัย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิวัติรัสเซียและการปฏิวัติฝรั่งเศส "


นายธาริต วิพุฑฒิกุลวาทย์ บรรยายหัวข้อ เรื่อง " ความสัมพันธ์ด้านพลังงานน้ำมันระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2010 "


นางสาวสกุนตลา รัตนศรีอำไพพงศ์ บรรยายหัวข้อ เรื่อง " โอกาสและอุปสรรคในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียของธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีโรงแรมใบหยกสกาย "


นายภัทริน เพ็ญศิริ บรรยายหัวข้อ เรื่อง "เปรียบเทียบโครงสร้างและบทบาทระหว่างหน่วยเคจีบี (KGB) และซีไอเอ (CIA) ในช่วงสงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991 "


นายปริพัฒน์ จำปาถิ่น บรรยายหัวข้อ เรื่อง "ความพึงพอใจของนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาปี 2551 ต่อการเรียนการสอนของโครงการรัสเซียศึกษา "


นางสาวธีรารัตน์ ปิยะกุลวรวฒน์ บรรยายหัวข้อ เรื่อง "การศึกษาความสำคัญของเศรษฐกิจและพัฒนาการตลาดหลักทรัพย์รัสเซีย ปี ค.ศ 1997-2010 "


ภาพบรรยากาศภายในงาน มีนักศึกษาให้ความสนใจมาร่วมฟังงานสัมมนา


ภาพบรรยากาศภายในงาน มีนักศึกษาให้ความสนใจมาร่วมฟังงานสัมมนา


ภาพบรรยากาศภายในงาน มีนักศึกษาให้ความสนใจมาร่วมฟังงานสัมมนา


ได้รับเกียรติจากอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากโครงการรัสเซียศึกษาให้แก่วิทยากรทั้ง 6 ท่าน


ได้รับเกียรติจากอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากโครงการรัสเซียศึกษาให้แก่วิทยากรทั้ง 6 ท่าน