Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง "115 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียความก้าวหน้าทางด้านการทูตและการค้า" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียทางด้านการทูต คุณวัฒนะ คุ้นวงศ์ และผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซียทางด้านการค้า คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย มาร่วมเป็นวิทยากร ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ sc 3049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาและผศ.วิรังรอง บุญนุช ,อาจารย์วิชนี ศรีสนิท ,อาจารย์กติมา พ่วงชิงงามกรรมการโครงการรัสเซียศึกษา ได้ให้เกียรติมาร่วมฟังบรรยายและต้อนรับวิทยากรในงานสัมมนา "115 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียความก้าวหน้าทางด้านการทูตและการค้า" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา13.30 -16.30 น.ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ sc 3049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


พิธีกรผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชนี ศรีสนิทและอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กรรมการโครงการรัสเซียศึกษา


พิธีกรผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชนี ศรีสนิทและอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กรรมการโครงการรัสเซียศึกษา


วิทยากรบรรยายด้านความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียทางด้านการทูต คุณวัฒนะ คุ้นวงศ์


วิทยากรบรรยายด้านความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซียทางด้านการค้า คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย


บรรยากาศภายในงานสัมมนา "115 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียความก้าวหน้าทางด้านการทูตและการค้า" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ sc 3049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


บรรยากาศภายในงานสัมมนา "115 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียความก้าวหน้าทางด้านการทูตและการค้า" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ sc 3049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่มาร่วมบรรยาย


รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่มาร่วมบรรยาย