Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนา เรื่อง " เทศกาลศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย และภาษารัสเซีย : เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 115 ปี " โดยมีการแสดงที่น่าสนใจ จากวิทยากรชาวรัสเซีย นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสถานทูตรัสเซีย อาทิ การอ่านบทกวีรัสเซีย การขับร้องเพลงพื้นเมืองและการเต้นระบำรัสเซีย


เทศกาลศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย และภาษารัสเซีย: เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 115 ปี


รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และอาจารย์ Sergey Tarasov ได้กล่าวเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย และภาษารัสเซีย : เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 115 ปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ อาคารบรรยายรวม (บร.1 – ห้อง 201) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจากท่านรักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการทางวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช,อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม,อาจารย์วิชนี ศรีสนิท,อาจารย์หลุยส์มงคล ทรัพย์กุล มาร่วมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย และภาษารัสเซีย : เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 115 ปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ อาคารบรรยายรวม (บร.1 – ห้อง 201) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


พิธีกรในงานได้แก่ นายอนิรุทธิ์ สมเสาร์ และน.ส กรรณิการ์ สิงห์ดง งานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย และภาษารัสเซีย : เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 115 ปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ อาคารบรรยายรวม (บร.1 – ห้อง 201) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจากท่านภริยาท่านฑูตรัสเซียประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำสถานฑูตรัสเซีย และอาจารย์Irina Borisenko มาร่วมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย และภาษารัสเซีย : เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 115 ปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ อาคารบรรยายรวม (บร.1 – ห้อง 201) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


การแสดงเต้นระบำรัสเซียของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโครงการรัสเซียศึกษา


การแสดงเต้นระบำรัสเซียของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโครงการรัสเซียศึกษา


การขับร้องและบรรเลงเพลงภาษารัสซัยโดยนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาและอาจารย์ Sergey Tarasov


การแสดงของนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา


การแสดงของนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา


การแสดงของนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา


การแสดงของนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา


การแสดงของนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา


การแสดงของนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา


การแสดงของนักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา


การแสดงของนักศึกษาจากภาควิชาภาษารัสเซีย


การแสดงของนักศึกษาจากภาควิชาภาษารัสเซีย


บรรยากาศของการขับร้องเพลงภาษารัสเซียรว่มกันระหว่างนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาและจากโรงเรียนสถานฑูตรัสเซีย


ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนประจำสถานฑูตรัสเซียมาร่วมงานและขึ้นมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา