Untitled Document



แกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ณ ห้อง Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Louis- Marie Memorial Building