Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทุกท่าน อาทิ

1.อาจารย์บุษบา คุซมิน เป็นล่ามและนักแปลอิสระ เจ้าของเว็บเพจ Facebook “ Say Hi Russia ”
2.ดร.ทศพร อังสาชน หรือ (ดร.เจมส์) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ สหภาพโซเวียต 2557
3.อาจารย์ Sergey Tarasov
4.นักศึกษาของโครงการ ฯ ที่ได้ไปศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย

มาร่วมบรรยายประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจรับฟัง ณ ห้อง ศศ.รส. 240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 6 อาคาร