Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการทาบทามจากสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยให้นักศึกษาของโครงการช่วยแปลข่าวสารของสถานทูตที่ลงในหน้าเพจ Посольство России в Таиланде จากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแปลดังกล่าวประกอบด้วย

1. นายวัศพล ศิริวุฒิ (บรรณาธิการ)
2. นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ (รองบรรณาธิการ)
3. นางสาวกัญภร กฤธเกรียงไกร
4. นางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา
5. นางสาวปภาดา คงคา

ทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของรศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ,อาจารย์ จิราพร ตรีวิเศษศรและอาจารย์ ปัทมาภรณ์ บุญช่วยรอด ในการตรวจเช็คความถูกต้องของการแปล การแปลข่าวจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทยดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสถานเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

หน้าเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
https://www.facebook.com/RussiaInThai