Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ได้ต้อนรับคุณ Katsiaryna Aliakseyeva ผู้อำนวยการสถาบัน Katherine Dance Academy ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย อาจารย์ Sergey Tarasov และอาจารย์ Valentina Tarasova โดยทั้งหมดได้หารือถึงความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันดังกล่าว กับโครงการรัสเซียศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน การฝึกปฏิบัติจริง และช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและเห็นภาพของรัสเซียในแง่มุมด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย