Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ “ค่าย All About Russian Studies 7” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารบรรยายรวม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีจุดประสงค์ที่จะแนะแนวในการศึกษาต่อโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย โดยกิจกรรมหลักภายในโครงการมีดังต่อไปนี้

1.ชี้แจงและแนะแนวเกี่ยวกับ โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.กิจกรรม Talk Show จากอาจารย์ และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา
3.กิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่นักศึกษา
4.กิจกรรมเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย

ทั้งนี้คณะนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่กิจกรรมนี้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี


รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา กล่าวเปิดงาน


กิจกรรม Talk Show จากอาจารย์ และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา


กิจกรรมสันทนาการระหว่างนักศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


กิจกรรมสันทนาการระหว่างนักศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


การถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกันระหว่างนักศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามไลน์บ้าน


การถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกันระหว่างนักศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามไลน์บ้าน


การถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกันระหว่างนักศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามไลน์บ้าน


การถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกันระหว่างนักศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามไลน์บ้าน


การถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกันระหว่างนักศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย