Untitled Documentแกลเลอรี่

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปี 2 ที่เรียนวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้ทำกิจกรรม Cooking Class ด้วยธีม Brunch in the Park เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซีย และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และคณาจารย์ของโครงการฯเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในงานนี้นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะอาหารสวยงามในรูปแบบต่างๆ และการคิดรายการอาหารหลากหลายที่น่ารับประทาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของนักศึกษาที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาทำ ให้แนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดผลทางรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้นักศึกษาทุกกลุ่มยังแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยการรู้จักทำงานร่วม กันเป็นกลุ่ม มีวินัย และตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชม โครงการ Cooking Class ในธีม Brunch in the Park ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี