Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้ร่วมกับสถาบันสอนศิลปะการแสดงรัสเซีย Katherine Dance Academy จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมรัสเซีย โดยคณะนักแสดง “Katyusha” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของรัสเซียโดยเฉพาะการเต้นระบำรัสเซีย และการอ่านบทกลอนรัสเซีย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และ H.E. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมชมการแสดง