Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2557 โดยทั้งนี้มีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา เข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้


เหรียญรางวัลนักศึกษาเรียนดี ได้แก่ นางสาวสิรินภา วงศาโรจน์


เหรียญรางวัลนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น สร้างชื่อเสียงได้แก่
1.นางสาวญาณีนุช โภชนะคง


เหรียญรางวัลนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น สร้างชื่อเสียงได้แก่
2.นายกรภพ วงศ์ธนะสารกุล


เหรียญรางวัลนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น สร้างชื่อเสียงได้แก่
3.นายธนโชติ โรจน์กนก


เหรียญรางวัลนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น สร้างชื่อเสียงได้แก่
4.นายโสภณ เชื้อสาย


เกียรติบัตรนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ได้แก่
1.นางสาววรสุดา คำเป็ก


เกียรติบัตรนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ได้แก่
2.นางสาวจตุพรรณ แสงสุข


เกียรติบัตรนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ได้แก่
3.นายอนิรุทธิ์ สมเสาร์