Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ 2558 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Dean ’s List มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล มอบรางวัลและเหรียญให้แก่นักศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทกิจกรรมเด่น ณ ห้อง ศศ. 211 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต มีรายนามดังต่อไปนี้

ประเภทเรียนดี

อันดับที่

ชื่อ-นามสกุล

 เลขทะบียน

ชั้นปี

เกรดที่ได้

จำนวนเงิน

1.

นางสาวสิรินภา  วงศาโรจน์

 5406700010

4

3.91

3,000   บาท

1.

นางสาววราสิริ   สุวรรณภักดี

 5506720977

3

3.64

3,000   บาท

1.

นายอรรถสิทธิ์  ลิมปินันทน์

 5606720257

2

3.68

3,000   บาท

2.

นางสาวนฤมล  สุรเมธี

 5406720077

4

3.87

2,500   บาท

2.

นางสาวอัจฉรา   ลิขิตภุมรา

 5506720530

3

3.58

2,500   บาท

2.

นางสาวกันต์นิษฐ์  กองเมือง

 5606720851

2

3.24

2,500   บาท

3.

นางสาววรสุดา  คำเป็ก

 5406720093

4

3.77

2,000   บาท

3.

นางสาวจริยา  สนทะเนตร์

 5506720183

3

3.55

2,000   บาท

4.

นายศิพงษ์  หนูเทพย์

 5406720200

4

3.69

1,500   บาท

5.

นางสาวศิริพร  ทองศาลา

 5406720226

4

3.67

1,000   บาท

5.

นางสาวนิจนพิน  โพธิ์อุไร

 5406720713

4

3.67

1,000   บาท


ประเภทกิจกรรมดีเด่น

ชั้นปีที่ 1 นางสาวปนัสยา มิตรสายชล เลขทะเบียน 5706720306 ได้รับทุน 3,000 บาท
ชั้นปีที่ 2 นางสาวศุภนิดา อ่วมงามทรัพย์ เลขทะเบียน 5606720232 ได้รับทุน 3,000 บาท
ชั้นปีที่ 3 นางสาวเพ็ญนภา นาคนาวา เลขทะเบียน 5506720506 ได้รับทุน 3,000 บาท
ชั้นปีที่ 4 นางสาววรสุดา คำเป็ก เลขทะเบียน 5406720093 ได้รับทุน 3,000 บาท