Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศาพงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษาได้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีน – รัสเซีย: การท้าทายระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา” ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การสัมมนาวิชาการนี้ จัดโดยศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์