Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโครงการรัสเซียศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และทางด้านสายภาษา รวมทั้งนักศึกษาของโครงการและบัณฑิตที่จบไปแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์ยอดบุญเลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการโครงการ ฯ อาจารย์ ดร.กัณฐัศศาพงษ์หิรัญ ,อาจารย์วิชนีศรีสนิท,อาจารย์กติมาพ่วงชิงงาม ,อาจารย์พงษ์ศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติ ,รศ.ดร.ร.ท.นภดลชาติประเสริฐ ,ผศ.ดร.สมภักดิ์จันทร์สุกรี ,อาจารย์พงศ์พันธุ์จันทร์สุกรี ,อาจารย์ยิ่งศักดิ์ษัฏเสน ,อาจารย์อลิสา สินนา, อาจารย์ศิริรัตน์คงสิริพิพัฒน์,อาจารย์ปัทมาภรณ์บุญช่วยรอด,อาจารย์สิริมาโอชารส,นายธนโชติโรจน์กนก, นายสิทธิศักดิ์ แซ่ตั้ง,นางสาวศิริพรทองศาลา , นางสาวสิรินทร์ลีนรเศรษฎ์, นายศิพงษ์ หนูเทพย์ ,นายอนุรุทธิ์สมเสาร์ ,นางสาววรสุดา คำเป็ก,นายดนุพลเฉลยสุข