Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรมวันแรกพบ “Russian First Date” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาชายฝั่งและคืนสัตว์สู่ธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษารุ่นพี่และรู้จักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซีย ณ บ้านโกลเด้น ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์