Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์และบทบาทความร่วมมือของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Major Power Relations and Engagement in Southeast Asia) ในหัวข้อ “ The Political Dimension of Russia as a Great Power in East Asia” โดยเป็นการจัดงานร่วมกันของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับทางสถาบันวิจัยความมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Center for Security Studies: APCSS) ซึ่งเป็นสถาบันThink Tank ของสหรัฐฯโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายเป็นอย่างมาก