Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรม Russian Cheer Up หรือ เชียร์โต้รัสเซียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลง และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี