Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียง คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลเรียนดี และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียงในพิธีดังกล่าวด้วย


นางสาววราสิริ สุวรรณภักดี รางวัลเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.70


นางสาวปนัสยา มิตรสายชล รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม


นายมาตุภูมิ ศรีศิริ รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น คณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์