Untitled Documentแกลเลอรี่

วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกรองได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสาขาวิชารัสเซียศึกษา นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีโอกาสพบคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียเพื่อรับคำแนะแนวการศึกษา การทำกิจกรรม รวมทั้งการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของโครงการฯ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสแรกที่นักศึกษารุ่นน้องจะได้พบปะทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรของรัสเซียศึกษาซึ่งในอนาคตนักศึกษาต้องใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้