Untitled Documentแกลเลอรี่

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และมีนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่นดังนี้

1. นางสาวปานชนก ประกอบสุข รางวัลเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.89
2. นางสาวณภาภัช ศรีแสงเมือง รางวัลด้านบำเพ็ญประโยชน์
3. นายสมาธิวัชร อันสมศรี รางวัลด้านกิจกรรมทั่วไป
4. นางสาวนีลยา แก้วไพฑูรย์ รางวัลด้านกิจกรรมทั่วไป
5. นายนรากร ปัญญาวรวุฒิ รางวัลด้านกิจกรรมทั่วไป

"ครูอาจารย์เปรียบเสมือนเรือจ้างพาลูกศิษย์ข้ามไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จ"


1. นางสาวปานชนก ประกอบสุข รางวัลเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.89


2. นางสาวณภาภัช ศรีแสงเมือง รางวัลด้านบำเพ็ญประโยชน์


3. นายสมาธิวัชร อันสมศรี รางวัลด้านกิจกรรมทั่วไป


4. นางสาวนีลยา แก้วไพฑูรย์ รางวัลด้านกิจกรรมทั่วไป


5. นายนรากร ปัญญาวรวุฒิ รางวัลด้านกิจกรรมทั่วไป