Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ย 60 โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดย รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้พานักศึกษาจำนวน 20 คนที่เรียนวิชาภาษารัสเซียเพื่อการทำงานภาคธุรกิจบริการ (โรงแรม)ไปศึกษานอกสถานที่ ณโรงแรม Rama Gardens กรุงเทพฯ โดยผู้จัดการฝ่ายการขายและทีมงานได้พาชมโรงแรมและบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงแรมฯระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตกได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ Table mannersโดยผู้จัดการฝ่าย F&B ซึ่งเป็นการสอนมารยาทที่ควรปฏิบัติขณะที่นั่งทานอาหารแบบ Sit Down Dinner นอกจากนี้ มีการสาธิตวิธีการทานอาหารชนิดต่างๆ การใช้อุปกรณ์บนโต๊ะ ที่มาของแก้วรูปแบบต่างๆที่ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายชนิดตลอดจนมีการสาธิตการผสม cocktail นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ควบคู่กับความรู้ที่ได้จากห้องเรียนเพื่อประกอบอาชีพด้านการโรงแรมต่อไปในอนาคต