Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 21-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่นักเรียน งึกให้เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิต คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้นักศึกษายังได้ร่วมกันซ่อมแซมอาคารดินแล้ทำฝายกั้นน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำหลาก