Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ณ โรงแรมรามาการเด้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิษย์เก่าโครงการรัสเซียศึกษาจากหลายสาขาอาชีพ อาทิ หน่วยงานราชการ สายการบิน และล่ามภาษารัสเซีย มาเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ และสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนแนะนำแนวทางการปรับตัวในที่ทำงานเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี จากนั้นคณาจารย์ได้ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาและพบปะพูดคุณด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น