Untitled Documentรุ่น1 ปีการศึกษา 2549


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่งงาน
1 นางสาวกิติยา  สุระเรืองชัย 4606720078  
2 นางสาวกุลนิษฐ  เปี่ยมอุดมสุข 4606720094  
3 นางสาวกาญจนมาส  ลีเรืองสกุล 4606720052  
4 นางสาวกรกมล  แซ่เตียว 4606720045  
5 นางสาวกุลธิดา  อิงคะวณิช 4606720086  
6 นางสาวกมลทิพย์  อุกฤษฎ์เจิดหาญ 4606720029 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(รัสเซีย) นำเข้าและส่งออกสินค้าแปรรูปจากผลไม้ 
7 นางสาวกฤษณา  โบสุวรรณ 4606720011  
8 นางสาวคัมภริดา  อตมกูลศรี 4606720342  
9 นางสาวจิราพร  ตรีวิเศษศร 4606720136  
10 นางสาวจริยา  เชิญพึ่ง 4606720102  
11 นางสาวจันทร์ทรา เกษตรสมบูรณ์ 4606720128  
12 นายจักรรัช  ศิริรัตน์ 4606720110  
13 นายชุมพล  อุ่นพัฒนาศิลป์ 4606720193  
14 นางสาวชนิดา  เกิดอยู่ 4606720151  
15 นางสาวชนากานต์  นิลเจริญ 4606720144  
16 นางสาวดารัตน์  มหาพงษ์ 4606720425  
17 นางสาวดวงกมล  อุณหฤกษ์ 4606720268 เจ้าหน้าที่ธุรกิจท่องเที่ยว Diethelm Travel Thailand Co.,Ltd.
18 นางสาวตรองปัญญ์  หอวัฒนกุล    
19 นางสาวธิติญา  โพธิ์มูล 4606720359  
20 นายณวัฒน์  นุชเจริญ 4606720235  
21 นางสาวณัชชา  ศิริขันธ์ 4606720243 Visa Supervisor, Sunbelt Co.Ltd.
22 นายณัฐพล  ลีลาปรีชาเลิศ 4606720250  
23 นางสาวทิพวรรณ  ศรีจันทร์โพธิคุณ 4606720292  
24 นางสาวธรารัชต์   ทรัพย์ศรีทอง 4606720862  
25 นายธเนศ  เตชะวนิชย์ 4606720326  
26 นางสาวธนัตติยา  จิตตานนนท์ 4606720300  
27 นางสาวธนิฐา  ตันประเสริฐ 4606720318  
28 นางสาวนวพร  เนาว์พงษ์ไทย 4606720409  
29 นางสาวนิตยา  สระสำราญ 4606720458  
30 นายนพดล  อัญญไพบูลย์ 4606720375  
31 นางสาวนภาวดี  พยัคฆโส 4606720847 เชฟออกแบบหลักสูตร Culinary School @ Matichon Academy + เจ้าของบริษัท Natty Cake 
32 นางสาวนัสนันท์  เจริญสุข 4606720474  
33 นางสาวนฤมล  สะภา 4606720391  
34 นางสาวน้ำทิพย์   อนุแสน 4606720441  
35 นางสาวนภัสวรรณ  เกษะประกร 4606720433  
36 นายบวรลักษณ์  การทวีวัฒน์ 4606720446  
37 นางสาวเบญจพร  อุ่นชัยยา    
38 นางสาวปภาพรรณ  จิรพิทยาสกุล 4606720490  
39 นายประชา  นุชเปี่ยม 4606720508  
40 นางสาวปิยพร  สารวานิชพิทักษ์ 4606720524  
41 นางสาวพิรัลยา  ลาภทิพมนต์  4606720557  
42 นางสาวพิมลมาศ  พาณิชย์รังสี 4606720540  
43 นางสาวพัทธนันท์  งามจริง 4606720532  
44 นางสาวภัทรวดี  ประทีปะวณิช 4606720516  
45 นางสาวภัสริน  รามวงศ์ 4606720565  
46 นางสาวมีนตรา  อธิกเจิมมาศ    
47 นางสาวเมฆินี  บุญช่วย 4606720615  
48 นายมงคลชัย  เอี่ยมอุไร 4606720680 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและการศึกษา สถานเอกอัคราชทูตในกรุงมอสโคว์
49 นางสาวมนทิรา  ธีระโสภณ    
50 นายรัฐพล  คลังวิจิตร 4606720664  
51 นางสาวรังสิธร  จุลชาติ 4606720656  
52 นายรักษิต  มุกสิกวัตร 4606720649  
53 นายรักเกียรติ  อ่อนสิงห์ 4606720613  
54 นางสาววณิชา  ปุ่นอุดม 4606720854  
55 นายวีรพจน์  อินทรพันธ์ 4606720722  
56 นางสาววิลาวัณย์  ไชยเสวี 4606720714  
57 นายศิระชัย  เล็กกัมพร 4606720730  
58 นางสาวสุนันท์  สุเมธาอักษร 4606720870  
59 นายทีปกร  ชวนตันติกมล 4606720599  
60 นางสาววิกานดา  มุทิตานนท์ 4606720706  
61 นางสาวสุดาวรรณ  พูนผล 4606720417  
62 นางสาวพิชยาพัชร์  ภัคจิราภาคย์ 4606720748  
63 นางสาวสุชานัน  สิทธิวรยศ 4606720789  
64 นางสาวแสงโสม  กออุดม 4606720805  
65 นางสาวสุวัลยา  สุขเจริญ 4606720797  
66 นางสาวสโรบล  นันธิราภากร 4606720755  
67 นายสาโรช  คล้ายสังข์ 4606720763  
68 นางสาวอริสรา  เกล้ากาญจน์ 4606720672  
69 นายอดุลย์  กำไลทอง 4606720573  
70 นางสาวอุมาพร  เลาหพจนารถ 4606720177  
71 นายอรรถพงษ์  ลิ้มชัยกิจ 4606720284 รับจ้างอิสระ / เขียนหนังสือ / มัคคุเทศก์ / วิทยากร
72 นางสาวอรวรรณ  ชูอยู่ 4606720888  
73 นางสาวอัชฌาวดี  กาญจนฐม 4606720219  
74 นางสาวอิสนา  จรุงชัยนานนท์ 4606720383  
75 นางสาวอลิสา  สินนา 4606720334  
76 นายอรรถรจน์  ปรีชากุล 4606720276  
77 นางสาวฐิติพร  คงธนทวีอนันต์ 4606720376  
81 นายราชันย์  อำพันพงษ์ 4606720839