Untitled Documentรุ่น2 ปีการศึกษา 2550


ลำดับ คำนำ
หน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่งงาน
1 นางสาว ภวพร   คุณาบุตร 4706720010  
2 นางสาว ลลิตา  อัตถะสัมปุณณะ 4706720028  
3 นางสาว ฉริญญา  คุณอุดม 4706720044  
4 นางสาว  อรยา    ชื่นสุขเกษมวงศ์ 4706720051  
5 นางสาว ธันยธร  กิจบำรุงสาสน์ 4706720085  
6 นางสาว นนทพร    ประเสริฐสิทธิ์ 4706720101  
7 นาย พร้อมพงศ์  เพียรพัฒนาวิทย์ 4706720119  
8 นางสาว จิรธิดา   ศักดิ์พลาดิศัย 4706720127  
9 นางสาว  ณัฐมน  พวงแก้ว 4706720135  
10 นางสาว ณัฐพร  ลาภรวย 4706720143  
11 นาย กานต์   กัลยาณสันต์ 4706720150  
12 นาย  ณัฐภูมิ  นาคพงศ์ 4706720168  
13 นางสาว  มนันยา  ปัญญาคำเลิศ 4706720176  
14 นางสาว  กัญจนา   แกล้วกล้า 4706720192  
15 นาย ชูชีพ   ไชยพูน 4706720200  
16 นางสาว กัญญาดา  คงตระกูล 4706720267  
17 นางสาว  อลิสา   สินวัฒนกุล 4706720291  
18 นาย อธิสิน ชิตรัตน์ 4706720309  
19 นางสาว อมรรัตน์  อริยวงศ์ 4706720317  
20 นางสาว  ชนันพร  เหมสกุล 4706720325  
21 นาย  จุมพฏ   กุลยวน 4706720333  
22 นาย รักชาติ   แจ่มจันทร์ 4706720341  
23 นางสาว ปภากร  วรสถิตย์ 4706720366  
24 นางสาว  ภิญญดา   สินฤกษ์ 4706720382  
25 นาย จารุภัทร์  ปานพรหมินทร์ 4706720416  
26 นาย ณัฐพล  แซ่เจน 4706720424  
27 นาย นิพนธ์  พูลศรี 4706720432 Digital Marketing, Nation Multimedia Group
28 นางสาว รัชนี  แซ่ลี้ 4706720440  
29 นางสาว ปัณฑารีย์ สมเนตร 4706720457  
30 นางสาว ฐาปนี   ศิลปเสถียรกิจ 4706720499  
31 นางสาว  อัญญรัตน์   สุวรรณสูจิ 4706720507  
32 นางสาว  สุพีภัสร์  สะสมทรัพย์ 4706720515  
33 นาย อรรถวิท  สุจิพงศ์ 4706720523 พนกงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Cathay Pacific
34 นางสาว อรณิชา   เสาวพงศ์ 4706720549  
35 นางสาว  ฐิติณัฐ   สุขเกษม 4706720556  
36 นางสาว สาธินี  ทวีทรัพย์สุนทร 4706720572  
37 นางสาว อัญชิสา  พิศสะอาด 4706720580  
38 นางสาว ธัญชนก   ฉันทใด 4706720606  
39 คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน  
40 นาย  ลักษณ์วัตร์   เหรียญเจริญสุข 4706720622  
41 นางสาว มนทิชา  โรจน์รุ่งมณี 4706720648  
42 นางสาว สมใจ  หนูห่วง 4706720655  
43 นางสาว พีรฎา  อิงคนินันท์ 4706720663  
44 นางสาว  ชญานุช  เสวกวัฒนา 4706720705  
45 นางสาว  ศุภาณี  อัมระรงค์ 4706720713  
46 นาย  ทายาท  ด่านวิไลปิติกุล  4706720721  
47 นางสาว  โสภิสา   ดำหริกล้า 4706720739  
48 นางสาว  ขวัญชนก   โชคดี 4706720747  
49 นางสาว สาลิศา  อู่อ้น 4706720754  
50 นางสาว ลิสลา  บุนนาค 4706720762  
51 นาย เฉลิมพงษ์  คำวงศ์ 4706720770 ล่าม/งานแปลทั่วไป บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
52 นางสาว ฐาปนี   ภู่โสภา  4706720788  
53 นางสาว จรรยารักษ์  ภักดิวาทสกุล 4706720804  
54 นางสาว อุดมพร  ใจเกื้อ 4706720812  
55 นางสาว ลลิดา  นวกิจไพฑูรย์ 4706720820  
56 นาย ธนกร  กวยอะไพ 4706720838  
57 นาย สมพัฒน์ มีมานัส 4706720846  
58 นาย  รุสตั้ม   หวันสู 4706720853  
59 นางสาว หทัยรัตน์  อุระพันธมาศ 4706720879  
60 นางสาว ก้าวหน้า   เสาวกุล 4706720903 พนักงานธนาคาร ธ.กสิกรไทย
61 นางสาว พิชญา  ศักดาประยูร 4706720911 Sale Co-operator บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)
62 นางสาว สุภาณี  ลิ้มตระกูล 4706720945  
63 นางสาว  ณัฐกานต์  รักไทย 4706720952  
64 นางสาว เอื้อฤทัย  สิทธิพงศ์ 4706720960  
65 นาย นิรัติศัย  จิตตบุตร 4706720978  
66 นางสาว  ลลิต  ไชยเอื้อ 4706720986  
67 นาย ธนโรจน์  ปาทาน 4706720994  
68 นางสาว วรรพา   สิงห์ทอง 4706721000  
69 นาย พิเชษฐ์  วริยานันทกุล 4706721018  
70 นางสาว  กฤติกา   หนูพันธ์ 4706721026  
71 นางสาว นิดา  ธานีรัตน์ 4706721034  
72 นางสาว จุฬารัตน์   ฤกษ์งาม 4706721059  
73 นาย  อาชว์  ไหลสกุล 4706721067  
74 นางสาว วิชวตี   ชุ่มทอง 4706721083  
75 นางสาว ศิรประภา  กลวิงค์ 4706721091  
76 นาย ภวิษย์พงศ์  พงษ์สิมา 4706721109  
77 นางสาว พัชรี  ธวัชสิน 4706721117  
78 นางสาว  ทฤฒมน   ตันศิริ 4706721158  
79 นาย สุรธันย์ ธนสิริเศรษฐ์ 4706721166  
80 นาย พร้อมพันธ์  พิมายกลาง 4706721182  
81 นาย พรพจน์  วงษ์แก้ว 4706721190  
82 นางสาว ลินดา   อุดมดำรงกุล 4706721208  
83 นาย ธนะชัย  วิเศษคณากุล 4706721224  
84 นางสาว ศรีวรา  ผาสุขดี 4706721232  
85 นางสาว พิมพ์พร  ลือวิวัฒน์กุล 4706721240  
86 นางสาว  พัชราวลัย  พยัคคง 4706721257  
87 นางสาว ภัทราภรณ์  บิลมาศ 4706721265  
88 นางสาว พีรภาว์  ชูพงศ์ไพโรจน์ 4706721281  
89 นาย สรคม  สุทธิเสงี่ยม 4706721307  
90 นางสาว จุฑาทิพย์  ตรีรุ่งเจริญ 4706721323  
91 นางสาว อัจฉราวดี  อินทร์ขาว 4706721331  
92 นางสาว สุปวีณ์  เอี่ยมเหม 4706721349  
93 นางสาว  ณัฐกานต์  จูฑะพุทธิ 4706721364  
94 นางสาว พัชรา   บุญบงการ 4706721380  
95 นาย  อานนท์   ปั้นตระกูล 4706721406  
96 นางสาว เพียงออ  ทองสลวย 4706721414  
97 นางสาว เทพรัตน์  ตันติกัลยาภรณ์ 4706721422  
98 นาย คริสเตอร์เฟอร์  มาร์ค  ชาแมน 4706721430