Untitled Documentรุ่น3 ปีการศึกษา 2551


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่งงาน
1 นางสาวกนกกาญจน์ แย้มยิ้ม 4806720019  
2 นายกรกฤษณ์ หรรษา 4806720027 ฝ่ายลงทะเบียนสินค้ากรมศุลกากร FedEx  สนามบินสุวรรณภูมิ
3 นางสาวกวินธิดา  โพธิสิทธิ์ 4806720035 ผู้ช่วยวิทยากรด้านการอบรม สถาบันเมธาฟอรั่ม
4 นางสาวกาญจนา พิสุทธิ์ไพศาล 4806720043 Account executive, Major Kantana Broadcasting Co.,Ltd
5 นางสาวกานต์กันยา ลู่สุวรรณเลิศ 4806720050  
6 นางสาวเกษริน บุญอินโท 4806720068  
7 นางสาวขวัญใจ  เหล่าวณิชวิศิษฎ 4806720076  
8 นายคฑาวุฒิ ใจดี 4806720084  
9 นายจักรพงษ์ ภูติรัตน์ 4806720092  
10 นางสาวจินดารัตน์ จันทะเวียง 4806720100  
11 นางสาวจินตนา สีจันดี 4806720118  
12 นางสาวจิรพร ปั้นโต 4806720126 บริหารงานทั่วไป การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
13 นางสาวจุฑาทิพย์ ลิมปิพัฒน์ 4806720134  
14 นางสาวจุฑาภรณ์ วรเดชมงคล 4806720142  
15 นางสาวฉฎาภา สดากร 4806720159  
16 นายฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย 4806720167  
17 นายชญตว์ มุกดาหาร 4806720175 นักข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง3
18 นายชยพล ศรีวิลาศ 4806720183  
19 นางสาวชวิศา วัฒนายากร 4806720191 Stylist Production บริษัท Hub Ho Hin
20 นางสาวชัชฎาภรณ์ โชติช่วง 4806720209  
21 นางสาวฐิติกานต์  ขอเจริญ 4806720217  
22 นายณัฐชาต ฉันทาวรานุรักษ์ 4806720225 ธุรกิจส่วนตัว
23 นางสาวทักษพร หงษา 4806720233  
24 นายเทพชลิต  เพ็งแตง 4806720241  
25 นายธนวรรธน์ อำนวยพรสกุล 4806720258  
26 นายธฤต นิ้มสันติเจริญ 4806720266  
27 นางสาวธฤษวรรณ  กิตติวราภรณ์ 4806720274  
28 นางสาวธวัลรัตน์  กิติวัฒนบำรุง 4806720282 วิเทศสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม
29 นางสาวธัญญ์ธิดา ศิริ 4806720290  
30 นายธีรวัต  อุ่นศิริยศ 4806720308  
31 นายเธียรธำรง กรรณสูต 4806720316  
32 นางสาวนนท์เนตร  อนวัชศิริวงศ์ 4806720324  
33 นางสาวนันทพร กาญจนพัฒน์ 4806720332  
34 นางสาวนันทวดี ไม้พุ่ม 4806720340  
35 นางสาวนิชนันท์ บดินเกรียงไกร 4806720357  
36 นางสาวนุชนันทน์ อรัณยะนาค 4806720365 Coporate PR GMM Grammy
37 นางสาวปรียาภรณ์ จันทรสืบ 4806720373  
38 นางสาวปวลี อินทรสมพงค์ 4806720381  
39 นายปาลิต มีชนะ 4806720399  
40 นายปิติ  ทองมิตร 4806720407  
41 นางสาวปิยวรรณ เพชรน้อย 4806720415  
42 นางสาวเปญาวดี อรุณรัศมี 4806720423 Margeting executive organizer, Perfect Connection Co.,Ltd
43 นางสาวพลอยจันทร์ สุขคง 4806720431 นิตยสารการท่องเที่ยว Anywhere
44 นางสาวพิมพ์พรรณ จตุพรพูลสมบัติ 4806720449  
45 นายพีระพงษ์ จินดาสกุลวงศ์ 4806720456  
46 นางสาวพีราภา ไชยสุริยะศิริ 4806720464  
47 นางสาวเพชรพลอย บรรณเกียรติ์ 4806720472  
48 นางสาวภรณี นิจจรัลกุล 4806720480  
49 นางสาวภานิชา จงเจริญ 4806720498  
50 นางสาวมานิตา  ทัศนประเสริฐ 4806720506 กองบริการข่าวสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
51 นางสาวมาลินี นามละคร 4806720514 Administration,  Innovative Living International Co.,Ltd
52 นางสาวเมทินี จริตซื่อ 4806720522  
53 นางสาวรวมยศ รัตนก้องเกียรติ 4806720530  
54 นางสาวระวีพร ทองอารีย์ 4806720548  
55 นางสาวรุ่งนภา บุญคุ้ม 4806720555  
56 นางสาวรุ่งวรา อังศธรรมรัตน์ 4806720563  
57 นางสาววรรณิศา เล็กน้อยวงศ์ 4806720571  
58 นางสาววาทิณี มาแจ้ง 4806720589 PR Marketing, Property Technology Co.,Ltd
59 นางสาววิภาดา  ชาญวิทยากุล 4806720597  
60 นายวีรวัต โรจนภาพงศ์ 4806720605  
61 นางสาวเวธนี สุทธิกมล 4806720613  
62 นายศกพัฒน์ แย้มสอาด 4806720621  
63 นางสาวศศิกร จริยาธนกิจ 4806720639  
64 นางสาวศศิศรา รักความซื่อ 4806720647  
65 นายศักดิ์ชัย แจ้งกมลกุลชัย 4806720654  
66 นางสาวศิยาณี แซ่ลิ้ม 4806720662  
67 นายศิวาวุธ หอมละออ 4806720670  
68 นายศุภชัย ไชยกันทร์ 4806720688  
69 นายสมภพ เรืองอุไร 4806720696  
70 นางสาวสัณหพรรณ พานิช 4806720712  
71 นายสันติ ถวัลย์ภิยโย 4806720720  
72 นายสัพพัญญู ปนาทกูล 4806720738 Flight attendant สายการบิน Air Asia
73 นางสาวสิรินพร เอี่ยมหงษ์เหม 4806720746  
74 นางสาวสิริอร  อุมรินทร์ 4806720753  
75 นางสาวสุกานดา มีสกุล 4806720761  
76 นางสาวสุชินันท์  รัตนสกุล 4806720779  
77 นางสาวสุณิสา  บุญนิมิตร 4806720787 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินโอมานแอร์
78 นางสาวสุธี วงศ์สาวิตร 4806720803  
79 นางสาวสุนิสา คำจริง 4806720811  
80 นายโสภณ ตันติเวชการวงศ์ 4806720829  
81 นายหัสดี พีรกิตติกุล 4806720837  
82 นายอติชาต เผ่าภู่ 4806720845  
83 นายอนันต์ วัธนวาทิน 4806720852  
84 นางสาวอภิญญา ประทุมนันท์ 4806720860  
85 นางสาวอรฉัตร ผ่องสุวรรณ 4806720878  
86 นางสาวอรอิศรา ตรรกพงศ์ 4806720886  
87 นางสาวอัญชลี พูลชะโก 4806720894  
88 นางสาวอาทิตยา สุขสมาน 4806720902  
89 นายยุทธพงศ์ สกุลธรรม 4806720910  
90 นางสาวพูนทรัพย์ มหานันทโพธิ์ 4806720928  
91 นางสาวปภาดา สดนวล 4806720936  
92 นางสาวปิติญา เฉยกลาง 4806720944  
93 นางสาวอุมาพร เดโชกำธร 4806720951  
94 นายยศธร จริยาธนกิจ 4806720977  
95 นางสาวสุดารัตน์ ถนอมทรัพย์ 4806720985  
96 นางสาวธัญญาภรณ์ โพธิ์ทอง 4806720993  
97 นางสาวเกศแก้ว ต่ายเทศ 4806721009  
98 นางสาวมนิษา ริ้วทวี 4806721017  
99 นางสาวสุธีรา ทองเรือง 4806721025  
100 นายธนกร  กวยอะไพ 4706720838  
101 นางสาวณัฐกานต์  รักไทย 4706720952