Untitled Documentรุ่น4 ปีการศึกษา 2552


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่งงาน
1 นางสาวกชกานต์   บำรุงเชื้อ 4906720018 เจ้าหน้าที่การตลาด ธนาคาร UOB
2 นางสาวกนกวรรณ   จันทร์มั่น 4906720026 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บริษัท Welcome Tour 
3 นางสาวณัฐธิดา   คล้ายแก้ว 4906720042 Executive assistant ให้คำปรึกษาเรื่องไวน์ บริษัท Erika Ribaldi Consulting
4 นายกัมปนาท   ใจสงัด 4906720059 บริษัท Sony 
5 นางสาวกัลยาสิริ   คำโคกกรวด 4906720067  
6 นางสาวกิตติยา   วงศ์ประสิทธิ์ 4906720075  
7 นางสาวกุสุมา   ทองเนียม 4906720083  
8 นางสาวเกสรี   จรัสเกิดสกุลลิ้ม 4906720091  
9 นางสาวขนิษฐา   โสภักดี 4906720109 เจ้าหน้าที่ดูแลงานทั่วไป สภาธุรกิจไทย - รัสเซีย
10 นายคฑาวุธ   ใหญ่ยิ่ง 4906720117  
11 นางสาวจิราภรณ์   ศรีจงใจ 4906720133  
12 นางสาวเจริญรัตน์   ตันเจริญ 4906720141  
13 นางสาวฉายชนก  อรุณชัยพร 4906720158  
14 นางสาวชนิตา   อักษรมัต 4906720166  
15 นางสาวชลิตรัตน์   ไทยปรีชา 4906720182  
16 นายชาญชัย   รินวิไลรักษ์ 4906720190  
17 นางสาวญาณิศา   พันเนตร 4906720216  
18 นางสาวณัลผกา   นิลประพันธ์ 4906720224  
19 นางสาวดิษยาศิริ   ศิโรเวฐน์ 4906720232  
20 นายถวัลย์   ไทรงาม 4906720240 ธุรกิจบ้านจัดสรร(ธุรกิจส่วนตัว) จ.พัทลุง
21 นายถิรภัทร   พันธ์กัทลี 4906720257  
22 นายรัฐกฤษฏิ์   สิริชัยวัฒนกุล 4906720265 พนักงานขาย King Power Group
23 นางสาวธนาภรณ์   วรรณศิริ 4906720273 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การโครงการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
24 นายธัชวัสส์   นภารัตน์ 4906720281 งานวางแผน บริษัท โซนี่ จำกัด
25 นางสาวธัญทิพย์   ชาติสวัสดิ์ 4906720299 พนักงานต้อนรับโรงแรม Bossotel สาทร
26 นางสาวธีรวรรณ   ประเสริฐแสง 4906720307 Passenger Service สายการบิน Transaero
27 นายนรธิป   วิเชียรทอง 4906720323 เจ้าหน้าที่ทั่วไป บ.โปรโมชาญ
28 นางสาวนโรบล   คำน้อย 4906720331  
29 นางสาวนิศาชล   แสงสัมฤทธิ์ 4906720349 พนักงานต้อนรับ บริษัท We do Asia 
30 นางสาวเนตรนภัส   นุชทัต 4906720356  
31 นางสาวปนัดดา   เซ็นเชาวนิช 4906720372  
32 นางสาวปวรี   วรรณภูมิ 4906720380  
33 นางสาวปัญจมาพร   จตุรนต์รัศมี 4906720398  
34 นางสาวปุณฑริกา   ฉายากุล 4906720422  
35 นายผองภูมิ   สิริเวชชะพันธ์ 4906720448  
36 นายพิศิฐ   สวัสดิ์สุข 4906720471 ผู้ประสานงานนักเรียนไทย - อเมริกา บริษัท It Works International Education
37 นางสาวไพจิตรา   ภูบ้านหม้อ 4906720497  
38 นางสาวภัทรลักษณ์   ดิษฐ์สูงเนิน 4906720505  
39 นางสาวภัทรา   เอี่ยวเจริญ 4906720513  
40 นางสาวมณียา   ทองตัน 4906720521  
41 นางสาวมนาวี   โปตระนันทน์ 4906720539  
42 นางสาวมัณฑน์นันท์   ขุนฤทธิ์ 4906720554  
43 นายยุทธกิจ   สังข์ทอง 4906720570 Passenger Servive Agent สายการบิน Qatar Airline  (Bangkok Flight Service Co.Ltd)
44 นางสาวฐิตารีย์  รังษีพิศุทธิ์ 4906720588  
45 นางสาวรัชดา  ขวางรัมย์ 4906720596  
46 นายรัฐบดินทร์   ด้วงประเสริฐ 4906720604  
47 นางสาวรัตนากร   ศรีเมือง 4906720612  
48 นางสาวเขมณัฏฐ์   สุขพิสิษฐ์ 4906720620  
49 นางสาวลลิดา   พูลสวัสดิ์ 4906720638  
50 นายวทัญญู   เถาธรรมพิทักษ์ 4906720646  
51 นางสาววรรณนิภา   มีสุวรรณ 4906720653 Customer Relation, British Council
52 นางสาววรางครัตน์  ศรคำรณ 4906720679  
53 นางสาววริศรา   ยิ้มสุวรรณ 4906720687  
54 นายวัฒนชัย   สงวนวงศ์ 4906720695 Marketing Officer ธ.กรุงเทพ
55 นายวันรัฐ   งามนิยม 4906720703  
56 นางสาววิจิตรา   มณีรัตนกิตติกุล 4906720711 Marketing ฝ่ายส่งออก บริษัท สยามอินเตอร์กรุงเทพ จำกัด
57 นายวิทิต   พวงทะวาย 4906720729  
58 นางสาววิภัทรดา   ขนอม 4906720737 บริษัทนำเข้ารถยนต์ (ธุรกิจส่วนตัว)
59 นางสาววิรัลพัชร   ธัญญ์ธนรัศม์ 4906720745  
60 นายวีระ   ถิรเจริญสกุล 4906720752 ธุรกิจส่วนตัว
61 นางสาวศรีสกุล   เต็มสกุลพงษ์ 4906720760  
62 นางสาวศศิธร   ศรศรี 4906720778  
63 นายศิริศักดิ์   วิทยานิติพงษ์ 4906720786  
64 นายศุภราช   มุขตารี 4906720794 ธุรกิจส่วนตัว
65 นางสาวสรียา   บำรุงชีพ 4906720802  
66 นายส่องแสง   บุญสา 4906720810  
67 นางสาวสุกัญญา   พงศ์ไพจิตร 4906720828  
68 นางสาวศรินภัสร์   โมทนะกมลวิทย์ 4906720836  
69 นางสาวสุภัทรา   บริบูรณ์จตุพร 4906720851  
70 นางสาวสุวคนธ์   เจียรณัย 4906720869  
71 นางสาวเสาวลักษณ์   สุขต่าย 4906720877  
72 นางสาวอชิรญา   วิฑูรชาตรี 4906720885  
73 นางสาวอภิชญา   โมนยะกุล 4906720893  
74 นางสาวอรพรรณ   จัดเจน 4906720901 พนักงานต้อนรับ โรงแรม Magestic สุขุมวิท
75 นางสาวอรวรรณ   สุวรรณผล 4906720919  
76 นายอวิรุทธ์   ชุ่มทอง 4906720927  
77 นางสาวอังสนา   เรืองดำ 4906720935 ล่ามภาษารัสเซีย บริษัท โปรโมชาญ จำกัด
78 นางสาวอิษยา  วัฒนวิบูลย์ 4906720976  
79 นางสาวเอมิโกะ   โคอิจิ 4906720984 Coordinator of Index Creative Village
80 นายรณชัย   บุญช่วย 4906720992 พิธีกร Nation Channel
81 นางสาวณัฐพร   เขียวดี 4906721008 Customer Service Central Group
82 นายกรกฤษณ์   วิบูลย์อรรถกร 4806720027  
83 นางสาวฐิติกานต์  ขอเจริญ 4806720217  
84 นางสาวรพีกาญจน์   กาญจนพัฒน์ 4806720332  
85 นายปิติ  ทองมิตร 4806720407  
86 นายสมภพ   เรืองอุไร 4806720696  
87 นายสันติ   ถวัลย์ภิยโย 4806720720  
88 นางสาวสุกานดา   มีสกุล 4806720761  
89 นางสาวเกศแก้ว  ต่ายเทศ 4806721009  
90 นางสาวสุธีรา   ทองเรือง 4806721025  
91 นางสาวปภาวินท์  สมเนตร 4706720457