Untitled Documentเงื่อนไขการสมัคร

  1. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ การรับสมัครถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น