Untitled Documentเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

  1. ผู้ที่สอบข้อเขียน (ประกอบด้วย การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย) และสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ผ่าน โดยทางโครงการฯ จะรับนักศึกษา จำนวน 100 คน