Untitled Documentคุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน  นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
  2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75