Untitled Documentกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559


จำหน่ายใบสมัคร 1 ธันวาคม 2558 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 21 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 16 มีนาคม 2559
สอบข้อเขียน 27 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2559
สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 1 กรกฎาคม 2559
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ 4-5 กรกฎาคม 2559
เรียกตัวสำรอง รอบ 1 7-8 กรกฎาคม 2559
เรียกตัวสำรอง รอบ 2 11-12 กรกฎาคม 2559
ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 25 กรกฎาคม 2559
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สิงหาคม 2559

( ติดต่อในเวลาราชการ )