Untitled Documentหลักฐานประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือใบเทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนา (หน้า-หลัง) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
    จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  7. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  8. หลักฐานการโอนเงินค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือกฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด