Untitled Documentค่าใช้จ่าย

 1. ค่าหน่วยกิต ภาคปกติ หน่วยกิตละ
 2. ค่าหน่วยกิต ภาคฤดูร้อน หน่วยกิตละ
 3. ค่าธรรมเนียมโครงการฯ
 4. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  (เฉพาะภาคการศึกษาแรก)
 5. ค่าบำรุงสุขภาพ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 6. ค่าบำรุงกีฬา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 7. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 8. ค่าบำรุงศูนย์บริการการกีฬา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
  (เฉพาะนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศูนย์รังสิต)
 9. ค่าบำรุงห้องสมุด (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 10. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 11. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนา
  (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 12. ค่าเอกสารในการจดทะเบียนลักษณะวิชา

 13. ค่าธรรมเนียมบริการเครือข่าย (รวมภาคฤดูร้อน)
 14. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 15. ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์ฯ

 16. ค่าปรับกรณีจดทะเบียนล่าช้า

1,500 บาท
1,700 บาท
15,000 บาท / ปีการศึกษา
400 บาท

125 บาท / ภาคการศึกษา
200 บาท / ภาคการศึกษา
200 บาท / ภาคการศึกษา
100 บาท / ภาคการศึกษา


2,000 บาท / ปีการศึกษา
450 บาท / ภาคการศึกษา
3,600 บาท / ภาคการศึกษา

200 บาท / ภาคแรกที่เข้าศึกษา
20 บาท / ภาคการศึกษาปกติ
1,600  บาท / ปีการศึกษา
110 บาท / ปีการศึกษา
200 – 300 บาท / วิชา
(บางรายวิชา)
45 บาท / วัน